Uurimuslikule lähenemisele suunatud tunnijaotuskava


Uurimuslikule lähenemisele suunatud tunnijaotuskava võimaldab ette valmistada tunde, mis lähtuvad uurimusliku õppe põhimõtetest. Soovitatav on tutvuda uurimusliku õppe metoodikat toetava esitlusega.

Esitlus: uurimuslik õpe

Tund Teema ainekavas Õpitulemused Kasutatavad materjalid Kodune ülesanne Märkused
1 Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel. Organismi üldine aine- ja energiavahetus. Õpilane analüüsib energiavajadust ja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel organismidel. Esitlus: “Aine ja energiavahetus” Tööleht “Aine- ja energiavahetus” (.pdf) (.docx) Audio: “Organismid ja energia – kõne kuulajaga” Vajalik projektori ja kõlarite olemasolu. Tööleht on personaalne.
2 ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes. Õpilane selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes. Esitlus: “ATP ja ADP – energia ülekanne ja salvestamine” Tööleht: “ATP roll lihasraku töös” (.pdf) (.docx) Audio: “ATP – kõne kuulajaga” Tunni alguses on soovitatav teha tagasivaade eelmisele tunnile. Tund planeerida arvutiklassi.
3 Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja tulemused. Õpilane selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ja energia salvestamises ning mõistab hingamise olemust ja tähtsust igapäevaeluliselt. Esitlus:”Hingamine – organismi varustamine energiaga” Tööleht “Hingamine – organismi varustamine energiaga” (.pdf) (.docx) Audio: “Hingamine – kõne kuulajaga” Vajalik projektori olemasolu. Tööleht on personaalne.
4 Esitlus: “Rakuhingamine” Tööleht: “Rakuhingamise etapid” (.pdf) (.docx) Test: “Hingamine” Tund planeerida arvutiklassi. Tööleht on personaalne.
5 Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik tähtsus. Õpilane võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust. Esitlus: “Aeroobsed & anaeroobsed protsessid” Tööleht: “Aeroobse ja anaeroobse hingamise võrdlus” (.pdf) (.docx) Audio: “Anaeroobne glükolüüs – kõne kuulajaga” ja Audio: “Käärimise kasutamine – kõne kuulajaga” Tunni alguses testi “Hingamine” analüüs.Tund planeerida arvutiklassi. Tööleht on personaalne.
6 Õpilane toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid. Tööleht: “Pirukad lumelauduritele” (.pdf) (.docx) Test “Aeroobne glükoos” Tunni alguses on soovitatav teha tagasivaade eelmisele tunnile. Uurimuslik ülesanne eeldab, et katseks vajalikud vahendid on eelnevalt ettevalmistatud.
7 Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning neid mõjutavatest teguritest. Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile. Õpilane analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust; koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta
biosfääriga; väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile.
Esitlus: “Fotosüntees – päikeseenergia muutmine keemiliseks energiaks” Tööleht: “Fotosüntees – rakumaailma mudel” (.pdf) (.docx) Audio: “Fotosüntees – tark räägib” ja Audio: “Fotosünteesi mõjutavad faktorid” Tunni alguses testi “Aeroobne glükoos” analüüs. Tund planeerida arvutiklassi. Tööleht on personaalne.
8 Tööleht: “Fotosüntees – uurimistöö” (.pdf) (.docx) Test: “Fotosüntees” Tund planeerida arvutiklassi. Tööleht on personaalne.
9 Teema “Organismide energiavajadus” kokkuvõte. Test: “Organismide energeetika”
10 Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. Õpilane toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust. Esitlus: “Paljunemine ja areng” Tööleht: “Suguline ja mittesuguline paljunemine” (.pdf) (.docx) Audio: “Paljunemine – tark räägib” Vajalik projektori olemasolu. Tööleht on personaalne.
11 Raku muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende tähtsus. Õpilane selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi ning mõistab nende protsesside olulisust enda seisukohalt. Esitlus: “Rakkude jagunemine” Tööleht: “Meioos” (.pdf) (.docx) Audio: “Rakkude paljunemine – tark räägib” Tunni alguses on soovitatav teha tagasivaade eelmisele tunnile. Tund planeerida arvutiklassi.
12 Video: “Rakkude uurimine ja kasvajad” Test: “Rakkude jagunemine” Tund planeerida arvutiklassi. Vajab projektorit ja kõlareid.
13 Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid. Õpilane võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi. Esitlus: “Sugurakkude areng” Tööleht: “Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus” (.pdf) (.docx) Audio: “Sugurakkude areng – tark räägib” Tunni alguses testi “Rakkude jagunemine” analüüs. Vajalik projektori ja kõlarite olemasolu.
14 Õpilane analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab pereplaneerimist; lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju. Esitlus: “Menstruaaltsükkel” Tööleht: “Diskussioon pereplaneerimine” (.pdf) (.docx) Test: “Inimese sugurakkude areng ja menstruaaltsükkel” Vajalik projektori olemasolu. Tööleht on mõeldud rühmatööna.
15 Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. Munaraku viljastumine naise organismis. Esitlus: “Kehaväline ja -sisene viljastumine” Tööleht: “Kehaväline ja -sisene viljastumine” (.pdf) (.docx) Audio: “Suguline paljunemine – kõne kuulajaga” Vajalik projektori olemasolu. Tööleht on personaalne.
16 Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus. Esitlus: “Rasestumisvastased vahendid” Tööleht: “Rasestumisvastased vahendid” (.pdf) (.docx) Test: “Rasestumisvastased vahendid” Vajalik projektori olemasolu. Tööleht on personaalne.
17 Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine. Õpilane väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga. Rollimäng: “Sugulisel teel levivad nakkused” (.pdf) (.docx) Test: “Sugulisel teel levivad haigused” Tunni alguses video “Noored suguhaigustest” arutelu. Tund planeerida arvutiklassi. Kui on olemas internetti pääsemiseks vajalikud nutiseadmed, ei ole arvutiklassi minek ilmtingimata vajalik.
18 Inimese sünnieelses arengus toimuvad muutused, sünnitus. Esitlus: “Sünnieelne areng” Tööleht: “Sünnitus” (.pdf) (.docx) Audio: “Sünnieelne areng – kõne kuulajaga” Tunni alguses testi “Sugulisel teel levivad haigused” analüüs. Vajalik projektori olemasolu. Tööleht on personaalne.
19 Lootejärgse arengu etapid selgroogsetel loomadel. Organismide eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm. Õpilane analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. Esitlus: “Sünnijärgne areng” Tööleht: “Sünnijärgne areng” (.pdf) (.docx) Audio: “Sünnijärgne areng – tark räägib” Vajalik projektori olemasolu. Tunnis kasutatav tööleht on personaalne.
20 Teema “Organismide areng” kokkuvõte. Test: “Organismide areng”
21 Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanismid. Õpilane koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ja humoraalse regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises. Esitlus: “Organismi regulatsioon” Tööleht: “Inimese sisenõrenäärmed” (.pdf) (.docx) Audio: “Organismi regulatsioon – kõne kuulajaga” Tööleht “Inimese sisenõrenäärmed” (.pdf) (.docx) lõpetada. Tund planeerida arvutiklassi. Vajalik, et arvutitesse on installeeritud 3D Blenderi programm. Tööleht on personaalne.
22 Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut mõjutavad tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Õpilane seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega. Esitlus: “Närvisüsteemi ehitus ja talitlus” Tööleht: “Inimese närvisüsteemi ehitus ja talitlus” (.pdf) (.docx) Audio: “Närvisüsteem – tark räägib” Tunni alguses töölehe “Inimese sisenõrenäärmed” (.pdf) (.docx) analüüs. Tund planeerida arvutiklassi. Vajalik, et arvutitesse on installeeritud 3D Blenderi programm. Tööleht on personaalne.
23 Õpilane analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste ilmingutega; omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes. Tööleht: “Närviimpulsi ülekanne ja sünaps” (.pdf) (.docx) Test: “Närvisüsteemi ehitus ja talitlus” Tund planeerida arvutiklassi. Tööleht on mõeldud paaristööna.
24 Refleksikaar ning erutuse ülekanne lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri osade ülesanded. Kaasasündinud ja omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid. Esitlus: “Refleksid” Video: “Närvisüsteemi töö” Audio: “Refleksid” Tunni alguses testi “Närvisüsteemi ehitus ja talitlus” analüüs. Vajalik projektori ja kõlarite olemasolu.
25 Tööleht: “Refleksikaar” (.pdf) (.docx) Test: “Refleksid” Tund planeerida arvutiklassi. Tööleht on mõeldud paaristööna.
26 Ülevaade inimorganismi kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja levinumatest häiretest. Õpilane selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust. Esitlus: “Immuunsüsteem – inimese kaitsemehhanismid” Video: “Imuunsüsteem” Audio: “Inimese kaitsemehhanismid – kõne kuulajaga” Tunni alguses testi “Refleksid” analüüs. Vajalik projektori ja kõlarite olemasolu.
27 Tööleht: “Inimese kaitsemehhanismid” (.pdf) (.docx) Test: “Immuunsüsteem” Tunni alguses on soovitatav teha tagasivaade eelmisele tunnile. Tund planeerida arvutiklassi.
28 Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise tagamisel. Õpilane selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust. Esitlus: “Elundkondade koostöö” Tööleht: “Elundkondade koostöö vere püsiva koostise tagamisel” (.pdf) (.docx) Audio: “Elundkondade koostöö – tark räägib” Tunni alguses testi “Immuunsüsteem” analüüs. Tund planeerida arvutiklassi. Vajalik, et arvutitesse on installeeritud 3D Blenderi programm. Tööleht on personaalne. Vajalik projektori olemasolu.
29 Inimese energiavajadus ning termoregulatsioon. Õpilane kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid. Esitlus: “Inimese energiavajadus” Tööleht: “Inimese energiavajadus” (.pdf) (.docx) Audio: “Inimese energiavajadus – kõne kuulajaga” . Vajalik projektori olemasolu. Tund planeerida arvutiklassi.
30 Esitlus: “Inimese termoregulatsioon” Tööleht: “Termoregulatsioon” (.pdf) (.docx) Test: “Energiavajadus ja termoregulatsioon” Vajalik projektori olemasolu. Tund planeerida arvutiklassi.
31 Teema “Inimese talitluste regulatsioon” kokkuvõte. Test: “Inimese talitluste regulatsioon”
32 Kokkuvõttev kordamine.
33 Kokkuvõttev kordamine.
34 Kokkuvõttev kordamine.
35 Arvestus/kontrolltöö.