Õpetajale


Hea õpetaja!

Käesolev digitaalsete materjalide õppekomplekt on koostatud toetamaks gümnaasiumibioloogia II kursuse teemade — organismide energiavajadus, organismide areng, inimese talitluse regulatsioon — õpetamist. Iga teema puhul on õpetajal võimalik valida sobiv materjal, mida saab kasutada nii klassiruumis kui ka väljaspool klassi (nt koduse ülesandena). Materjalid sisaldavad esitlusi, mudeleid koos töölehtedega, videoid, teemaga seotud audiomaterjale ning kordamiseks ja enesekontrolliks mõeldud teste. Materjalidega seotud ülesannete hulgas on keerukaid ja lihtsaid, nii individuaalselt kui rühmas lahendatavaid ülesandeid. Ülesanded suunavad teemadest süsteemset ülevaadet looma või on probleemipõhised ja/või uurimuslikku-avastuslikku laadi. Mitmed ülesanded on elulised, sisaldades situatsioone ja näiteid reaalsest elust.

Õppekomplektis olevad materjalid on koostatud lähtuvalt kehtivast riiklikust õppekavast.

Mida ja millal kasutada?

Esitlused on kasutatavad eelkõige teema sissejuhatuseks või kokkuvõtteks, kuid koos õpetaja selgituste ning suunamisega täiendavate ülesannete juurde sobivad need ka terve tunni sisustamiseks. Neis keskendutakse põhivarale, mis on esitatud kokkuvõtvate tekstidena ning neid toetavate jooniste, videote või animatsioonidega. Slaidide all on esitatud juhised õpetajatele (või õpilastele esitluste kasutamisel iseseisvaks õppimiseks). Esitlustes tõstatatakse ka arutelupõhiseid ülesandeid. Kõik esitlused on vaadatavad Microsoft PowerPointi programmiga. Allalaadimise järel saab iga õpetaja neid vastavalt vajadusele muuta.

Mudeleid on soovitatav kasutada koos vastava töölehega või iseseisvalt teema illustreerimiseks klassile vastavalt õpetaja eesmärkidele. Iseseisev töö eeldab arvutiklassi või tavaklassis nt süle- või tahvelarvuti kasutamist. Kindlasti on oluline eelnevalt veenduda, et tehnilised nõuded on täidetud: 3D-mudelite kasutamiseks tuleb eelnevalt arvutisse installeerida Blender (vt Blenderi kasutusjuhendit). Enne 3D-mudeli kasutamist on soovitatav kasutada mudeli eelvaatega tutvumise võimalust. Selleks tuleb klõpsata mudeli nimel. Avaneb veebibrauser, kus saab mudeli eelvaatega tutvuda. Mudeli alla laadimiseks tuleb klõpsata nime taga sulgudes oleval laiendil (.blend). Scratch’i mudelite kasutamiseks on vajalik internetiühenduse olemasolu. Vajadusel tuleb nende kasutamisele eelnevalt konsulteerida ja testida kooli arvutiabi toel.

Töölehtede kasutamiseks on soovitatav planeerida vastav tund arvutiklassis, sest nende täitmine eeldab enamasti mudeli kasutamist. Ülesanded töölehtedel eeldavad ka õppekomplekti abil õpitu seostamist eelnevate teadmistega ning õpikus esitatuga. Seega ei ole mõned ülesanded lahendatavad üksnes näiteks mudelite alusel. Tunni planeerimisel on mõistlik arvestada töölehe täitmiseks kuluva ajaga. Kõik töölehed on varustatud vastavate ikoonidega, mis näitavad materjali tüüpi, uurimusliku aspekti olemasolu, lahendajate hulka ja soovituslikku ajakulu. Töölehel olevad ülesanded on erineva raskusastmega. On keerukaid ülesandeid, mis eeldavad kõrgemat järku mõtlemist ja ka lihtsaid ülesandeid, mis eeldavad peamiselt faktipõhiseid teadmisi. Kõik töölehed on koostatud Microsoft Wordi formaadis ning on allalaaditavad ja muudetavad. Lisaks on võimalik töölehed alla laadida pdf-failidena.

Videoid on sobiv kasutada kas teema sissejuhatava osana või põhivarale täiendavat arutelu tõstatavana, et seostada õpitavat igapäevaeluga (nt energia tootmine elektrijaamas aine- ja energiavahetuse teema juures). Lähtuvalt video sisust võib ka üles ehitada arutelupõhise tunni (nt rasestumisvastased vahendid).

Audiomaterjalides esitatakse lühike kokkuvõte teema põhivarast. Neid on soovitatav kasutada eelkõige koduse ülesandena kordamisel. Audiomaterjalid on hõlpsasti allalaaditavad ning lihtsad õpilasel kasutada näiteks telefonis või mõnes muus mobiilses seadmes, et õppida bioloogiat nt koduteel, sporti tehes või hetkel, kui silmad on lugemisest ja arvutiga töötamisest juba liialt väsinud. Audiomaterjalid sobivad hästi ka nägemispuudega õpilastele.

Enesekontrollitestid sobivad kasutamiseks nii tunnis kui ka koduse ülesandena (nt ettevalmistav kordamine). Kui planeerida kasutamist tunnis, siis on vajalik tunni toimumine arvutiklassis või projektori ja arvuti olemasolu. Sel juhul on vastavas tunnis soovitatav ka töölehe täitmine (nt õpilane täidab töölehe ning seejärel kontrollib enda teadmisi vastava teema testiga).

Hindamismudelit on võimalik kasutada kõikide teemade hindamiseks. Seda on võimalik vastavalt vajadusele muuta: selleks saab alla laadida hindamismudeli Microsoft Wordi formaadis.

Vaata ka:

 1. Gümnaasiumi valdkonnaraamat Bioloogia:
  1. Bioloogia ainekava muutused võrreldes 2002. aasta RÕK-iga
  2. Õppeaine kirjeldus
  3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
  4. Lõiming
  5. Hindamine
  6. Füüsiline õppekeskkond
  7. Mitme lahendiga probleemülesanded
 2. Sõnastik (.docx) (.pdf)
 3. Esitlus: tehnoloogiline kirjaoskus (.pptx) (.pdf)
 4. Kasulikke linke
 5. Kasutatud materjalid (.docx) (.pdf)