Lõiming


Ainetevahelise lõimingu läbiviimiseks vajalikud läbivad teemad on esitatud lähtuvalt gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Seejuures on välja toodud õppekomplekti kuuluvate materjalide roll erinevate üldpädevuste arendamisel. Täiendavalt on esitatud gümnaasiumi bioloogia 2. kursuse seos teiste loodusainetega. Täpsemalt tutvu vastavate alamenüüdega.