Üldpädevused


Õppekomplekti kuuluvad materjalid ja nende seos gümnaasiumi riikliku õppekava üldpädevuste arendamisega.

Materjal Pädevused Kirjeldus
Tööleht kultuuri- ja väärtuspädevus Ülesanded, mis väärtustavad teadust kui inimtegevuse tähtsat valdkonda (nt päikesepaneeli kui alternatiivse energiaallika põhinemine fotosünteesil), tervislikku ja jätkusuutlikku eluviisi (nt käitumine erinevate terviseprobleemide korral ja tervislike toitumispõhimõtete tutvustamine).
sotsiaalne ja kodanikupädevus Pädevus saavutatakse igapäevaeluliste näidete (nt käärimisprotsessi uurimine), rollimängude (nt pereplaneerimine), arutelude (nt käitumine erinevate terviseprobleemide korral) ja rühmaülesannete abil.
õpipädevus Töölehed arendavad õpipädevust läbi uurimuslike (nt fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine), probleemide lahendamisele suunatud (nt probleemipõhised rollimängud sugulisel teel levivate nakkuste teemal) ja arutelupõhiste ülesannete (nt rühmapõhised arutelud inimese termoregulatsioonist ja termoregulatsioonist loomariigis laiemalt).
suhtluspädevus Töölehtede ülesanded, mis suunavad loodusteaduslikku infot otsima ja tõlgendama, kasutades nii eesti- kui ka võõrkeelseid teabeallikaid, ning rõhutavad viitamise vajalikkust (töölehtedele lisatud vastavad suunised).
matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus Töölehtede ülesanded toetavad loodusteadustele omase keele, meetodite ja sümbolite mõistmist (nt uurimuslikud tegevused, keemiliste elementide ja nende ühendite tähised ja aineteülesed terminid).
ettevõtlikkuspädevus Töölehtede arutelupõhised ülesanded, mis võimaldavad hinnata ja arendada enda ning teiste ideid (nt arutelud kaasõpilasega sugulise ja mittesugulise paljunemise teemadel).
Mudel õpipädevus Õppekomplekti kuuluvad ja õppekomplektivälised mudelid soodustavad erinevate õpistrateegiate rakendamist (nt uurimuslikud mudelid ja animatsioonid suunavad õpilasi kasutama uurimuslikke oskusi).
matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus Õppekomplektis olevad mudelid võimaldavad õpilastel siduda uuritava protsessiga seotud arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga (nt reaktsioonikiiruse aeglustumise seostamine väsimuse ja joobeseisundiga). Mudelid toetavad loodusteadustele omase keele (nt selgitavad tekstid erinevate mitoosi ja meioosi faaside eristamiseks) ja sümbolite mõistmist (nt tähtsamate orgaaniliste ja anorgaaniliste ühendite tähised).
digipädevus Õppekomplekti mudelid pakuvad võimaluse digitaalse sisu loomiseks. Läbi loova kasutamise õpitakse looma enda jaoks uusi seoseid olemasolevate teadmiste ja uue informatsiooni vahel. Vajaliku informatsiooni puudumisel õpitakse kaasaegsete vahendite abil seda otsima (nt mudeli arendamiseks vajaliku info otsimine). Mudelitega töötamine lähtub loova kasutamise põhimõttest. See võimaldab õpilastel olemasolevaid mudeleid täiendada ning nende põhjal välja arendada täiesti uusi mudeleid (nt Scratch’i või Blenderi programmi abil).
Audio õpipädevus Audiote kasutamine arendab oskust oma õppimist planeerida (audio otstarbekas ja õigeaegne kasutamine).
matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus Audiote tekstid toetavad loodusteadustele omase keele mõistmist. Audiotes tuuakse välja ja selgitatakse teemakohaseid mõisteid (nt refleks) ja protsesse (nt glükoosi lagundamine).
digipädevus Audiote kasutamine soodustab digitaalse kirjaoskuse kujunemist (audiofailide haldus).
Esitlus kultuuri- ja väärtuspädevus Esitlused sisaldavad nii tekstide kui piltide kujul igapäevaelulisi näiteid, mis aitavad näiteks seostada erinevaid eluviise terviseprobleemidega (nt insuldiohtu suurendavate riskitegurite väljatoomine).
suhtluspädevus Esitlused sisaldavad arutelu ja rühmapõhiseid ülesandeid.
matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus Esitluste tekstid toetavad loodusteadustele omase keele, meetodite ja sümbolite mõistmist (nt fotosünteesi reaktsioonivõrrand).
Video kultuuri- ja väärtuspädevus Videod väärtustavad teadust kui inimtegevuse tähtsat valdkonda (nt sünnieelne monitooring ja kunstlik viljastamine), tervislikku ja jätkusuutlikku eluviisi (nt nõuanded suguhaiguste vältimiseks).
sotsiaalne ja kodanikupädevus Pädevus saavutatakse läbi igapäevaeluliste näidete, mis on täiendatud visuaalsete ülevaadetega erinevatest protsessidest (nt psühholoogi nõuanded toitumishäirete ära tundmiseks).
matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus Videod toetavad loodusteadustele omase keele (videotes räägivad oma ala spetsialistid ja teadlased), meetodite (nt kuidas toimub etanoolkäärimise läbiviimine tööstuslikes tingimustes) ja sümbolite mõistmist (nt päikesepaneeliga seotud keemilised elemendid).
Test enesemääratluspädevus Testid võimaldavad õpilasel saada ülevaade enda nõrkadest ja tugevatest külgedest õpitava teema kontekstis.
õpipädevus Testide kasutamine suunab õpilasi oma teadmisi ja oskusi analüüsima.
matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Testid toetavad loodusteadustele omase keele ja sümbolite mõistmist (nt makroergilised ühendid).