Tunnijaotuskavad


Riikliku õppekava kohaselt on ühe kursuse mahuks 35 tundi. Tunnijaotuskavad gümnaasiumibioloogia II kursuse teemade õpetamisel on koostatud põhimõttel, et 31 tundi 35-st on mõeldud teemade õpetamiseks ning 4 tundi kordamiseks ja arvestuseks või kontrolltööks. Näidisena on koostatud 4 liiki tunnijaotuskavad: integreeritud, esitlusele suunatud, probleemilahendamisele suunatud ja uurimuslikule lähenemisele suunatud tunnijaotuskavad. Kõikides tunnijaotuskavades on välja toodud tundides saavutatavad õpitulemused, soovitatavad õppekomplekti materjalid tunniks ja kodutöödeks ning soovitused tunni läbi viimiseks. Esitlusele suunatud tunnijaotuskava on üles ehitatud lähtuvalt õppekomplekti esitlustest. Probleemilahendamisele suunatud tunnijaotuskava võimaldab ette valmistada tunde, mis lähtuvad probleemide lahendamise metoodikast. Vastavale tunnijaotuskavale on lisatud juurde ka metoodikat toetav esitlus. Uurimuslikule lähenemisele suunatud tunnijaotuskava võimaldab ette valmistada tunde, mis lähtuvad uurimusliku õppe põhimõtetest. Tunnikavale on juurde lisatud uurimusliku õppe metoodikat toetav esitlus. Integreeritud tunnijaotuskava sisaldab õppekomplekti kuuluvaid materjale, mis on koostöös tegevõpetajaga välja valitud kombinatsioon esitlusele suunatud, probleemilahendamisele suunatud ja uurimuslikule lähenemisele suunatud materjalidest.

Tunnijaotuskavad on koostatud, et toetada algajat õpetajat.